Hľadajú sa najlepšie budúce sestry

5.10.2018, 13:56

Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlasuje tretí ročník odbornej súťaže Florence roka 2018 pre študentky a študentov tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku.

Budúcim sestrám poskytne príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť poznatky o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. Októbrové vyvrcholenie súťaže následne 20 finalistom ponúkne kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia, prví traja si pritom môžu zvoliť oddelenie podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.florenceroka.sk do 9. októbra 2018.

„Po úspešných prvých ročníkoch súťaže o najlepšieho medika - Medik roka - sme chceli ponúknuť rovnaký koncept aj budúcim sestrám. Verím, že aj v tomto prípade sa nám podarí vytvoriť pre ambicióznych študentov ošetrovateľstva atraktívne podmienky na porovnanie ich teoretických vedomostí a do veľkej miery aj ich pripravenosti na budúcu prax. Zo skúseností dnes vieme, že aj takáto súťaž môže budúcim zdravotníckym pracovníkom pomôcť pri rozhodovaní sa pre prácu v slovenských nemocniciach," vysvetľuje generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare MUDr. Vladimír Dvorový.

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves v termíne 26. až 28. októbra 2018.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 - 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou". Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Priebeh súťaže Florence roka:

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.florenceroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Florence roka 2018.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Svet zdravia v spolupráci s partnermi súťaže -sieťou polikliník ProCare a zdravotnou poisťovňou Dôvera. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.

Harmonogram súťaže:

  • online registrácia na www.florenceroka.sk od 24. septembra do októbra 2018 do 12:00 h;
  • vypracovanie online teoretického kvízu od 25. septembra do 9. októbra 2018;
  • vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 18. októbra 2018;
  • súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 26. do 28. októbra 2018 v Spišskej Novej Vsi;

Hlavnou cenou pre celkového víťaza súťaže Florence roka 2018 je finančná odmena vo výške 3 000 eur netto. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur netto a pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 eur netto.

Všetkým dvadsiatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť miesto na oddelení podľa vlastného výberu.

Súťaž je určená študentom tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní v Slovenskej republike. Podmienkou je vek maximálne 25 rokov k dátumu 31.12.2018 vrátane. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj záverečné trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú bezplatné. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.florenceroka.sk