Finalisti získajú

 1. Cena - finančná odmena vo výške 3000 eur netto
 2. Cena - finančná odmena vo výške 500 eur netto
 3. Cena - finančná odmena vo výške 300 eur netto
  • garantované pracovné miesto v jednej z nemocníc Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu (prvé tri miesta)
  • garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež ďalšie zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií (ďalší 17 finalisti)

Zaregistrujte sa do 20. októbra 2019 

Vyplniť prihlášku
 

Štatút 4. ročníka súťaže študentov 3. ročníkov v študijnom odbore Sestra na Slovensku s názvom „Florence roka 2019“

I. Základné ustanovenia

 1. Zámerom súťaže „Florence roka 2019" je poskytnúť formou zaujímavej súťaže šancu preveriť a zmerať si sily v oblasti teoretickej, ako aj praktickej prípravy budúcich sestier medzi študentmi 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a Stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní („VOV").
 2. Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne vedomostí v oblasti teoretickej prípravy (formou testu a kazuistík), praktických skúseností, trendov v ošetrovateľskej starostlivosti a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si všeobecné vedomosti potrebné pre výkon povolania sestry. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do posledného/záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov z praxe.
 3. Hlavným vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je nezisková organizácia Svet zdravia Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO 37 887 343, v spolupráci s hlavnými partnermi súťaže, ktorými sú spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884 a spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 568. Partnerom súťaže je DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 (ďalej len ako „Dôvera"). Odborným garantom súťaže je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny a odborný mesačník Sestra.
 4. Koncept súťaže pozostáva zo troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže, druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík a testov. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného výhercu súťaže Florence roka 2019.
 5. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Sestra v Slovenskej republike.
 6. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú BEZPLATNÉ.

II. Podmienky účasti

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Sestra v Slovenskej republike, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to formou bezplatnej registrácie na stránke www.florenceroka.sk.
 2. Podmienkou je dovŕšenie veku maximálne 25 rokov k dátumu 31.12.2019 vrátane.
 3. Registrácie študentov iných odborov, inej než dennej formy štúdia, nebudú akceptované. Pred finálovým sústredením, ako aj pred samotným odovzdaním jednotlivých postupových kôl súťaže, bude prostredníctvom študijných oddelení overený ročník štúdia daného účastníka na konkrétnej fakulte či škole. V prípade uvedenia nesprávnych údajov si organizátor súťaže vyhradzuje právo vyradiť ho zo súťaže bez nároku na preplatenie nákladov študenta v súvislosti so súťažou Florence roka.
 4. Účasť na iných súťažiach a festivaloch podobného charakteru, v rámci územia Slovenskej republiky aj mimo neho, nebráni účasti na súťaži Florence roka 2019.
 5. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.
 6. Samotná registrácia bude možná formou vyplnenia registračného formulára na stránke www.florenceroka.sk . Počet registrovaných účastníkov nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 16. septembra do 6. októbra 2019 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára nebude možné vykonať registráciu do súťaže.
 7. Prihlásenie sa do súťaže a účasť na súťaži nie sú spojené so žiadnymi poplatkami. Dvadsiatim úspešným finalistom bude počas záverečného sústredenia súťaže bezplatne poskytnuté ubytovanie, strava, účasť na workshopoch. Zároveň im bude preplatená doprava na miesto konania v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 2. triedy, pravidelnej verejnej dopravy (MHD, autobus, vlak).
 8. Do 10 dní od uzatvorenia registrácie budú vyžrebovaní traja registrovaní účastníci, každý z nich dostane poukaz na zakúpenie odbornej literatúry, podľa vlastného výberu, v celkovej hodnote 50,- Eur. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže, ako aj prostredníctvom stránky Florence roka na Facebooku.
 9. Každý registrovaný účastník dostane do 24 hodín od autorizácie registračného mailu zadanie na overenie teoretickej prípravy formou testu a kazuistík, ktoré budú náhodne generované. Zadanie mu bude doručené formou linku na e- mailovú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Posledný dňom na vypracovanie teoretických úloh je 10 . október 2019.
 10. Do 14. októbra 2019 bude každému účastníkovi zaslaná informácia o úspešnosti ním vypracovaného teoretického zadania.
 11. Účastníci, ktorých úspešnosť bude na úrovni 90 bodov a viac, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny. Dvoch vyžrebovaných účastníkov, po tomto kole súťaže, odmeníme zaujímavými vecnými cenami. Žrebovanie spolu s vyhlásením víťazov tohto kola prebehne do 10 dní od uzatvorenia teoretickej časti súťaže. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke súťaže.
 12. Dvadsiatim najúspešnejším účastníkom teoretickej časti súťaže bude 15. októbra 2019 oznámené pozvanie na záverečné trojdňové sústredenie, ktoré sa uskutoční v termíne 25. - 27. 10. 2019 v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach . O zaradení do dvadsiatky finalistov rozhodne úspešnosť vypracovania teoretickej časti (testy a kazuistiky). V prípade bodovej zhody budeme prihliadať na časové kritérium, t. j. kedy bola teoretická časť vypracovaná. O bližších podrobnostiach sústredenia, ako aj o ostatných organizačných záležitostiach, budú finalisti vopred informovaní e-mailom.
 13. Záverečné sústredenie v termíne 25. - 27. októbra 2019 bude zložené zo série odborných workshopov, pričom na konci každého z nich dostanú účastníci potvrdenie o ich absolvovaní. V nedeľu 27. októbra 2019 sa koná záverečné vyvrcholenie súťaže formou praktickej súťaže spolu s vyhlásením absolútneho víťaza súťaže Florence roka 2019. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi jednotlivých kategórií/praktických oblastí .
 14. Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Florence roka 2019 je finančná odmena vo výške 3 000,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
 15. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500,- Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
 16. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300,-Eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s.
 17. Ostatným sedemnástim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.florenceroka.sk.
 18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, pravidiel a priebehu súťaže.
 19. O všetkom, čo nie je obsiahnuté v štatúte, a o výnimkách rozhoduje Organizátor súťaže.
 20. Kontakt na vyhlasovateľa a organizátora súťaže „Florence roka 2019": florenceroka@svetzdravia.com
 

Prihláška

Registrácia bola ukončená.

Videá